Home / O nama

O nama


Sokoj štiti prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova. Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije osnovana je 1950.godine. Najstarija je i do nedavno jedina organizacija za kolektivno ostvarivanje zaštite autorskih muzičkih i srodnih prava u našoj zemlji.

Sokoj štiti prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova. Sokoj zastupa, po osnovu njihovih punomoćja, preko 10.000 domaćih autora i nosilaca autorskih prava, a na osnovu 98 bilateralnih ugovora zaključenih sa inostranim autorskim društvima više od 2.000.000 inostranih autora.

Sokoj  kolektivno ostvaruje sledeća imovinska prava autora muzičkih dela, sa rečima ili bez reči:

 

 • pravo na beleženje ili umnožavanje dela;
 • pravo stavljanja primeraka dela u promet;
 • pravo davanja primeraka dela u zakup;
 • pravo izvođenje;
 • pravo predstavljanja;
 • pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja;
 • pravo emitovanja
 • pravo reemitovanja
 • pravo na javno saopštavanje uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti;
 • pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje;
 • pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike;
 • pravo na posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela za lične nekomercijalne potrebe i
 • pravo na naknadu za davanje na poslugu

 


Sokoj je danas organizovan po modelu savremenih evropskih organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih prava. Svoju delatnost Sokoj obavlja na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/09, od 16.12.2009.). Rešenjem (br. 1119/10/2, od 30.04.2010. godine) Zavoda za intelektualnu svojinu obnovljena je dozvola Sokoja za obavljanje delatnosti ostvarivanja prava autora.

Kao neprofitna organizacija Sokoj obavlja dve osnovne grupe poslova:

 • Izdaje dozvole za javno izvođenje i emitovanje zaštićenih muzičkih dela i za beleženje ili umnožavanje na nosače zvuka zaštićenih muzičkih dela;
 • Ubire odgovarajuće autorske naknade od korisnika tih dela; raspodeljuje i isplaćuje prikupljene autorske naknade, autorima i drugim nosiocima autorskih prava u zemlji i inostranstvu.

 


Delujući u kontinuitetu više od šezdeset godina Sokoj je, kao vodeća institucija u ovoj oblasti u regionu, odigrao ogromnu ulogu u uspostavljanju i razvijanju sistema autorsko-pravne zaštite, borbi za bolji materijalni položaj domaćih muzičkih autora, zaštiti prava inostranih autora, kao i promociji nacionalnih kulturnih vrednosti.

Krajem 2017. godine, Sokoj je započeo proces uvođenja ISO standardizacije u svoje poslovanje. Jedan od najvažnijih dokumenata u našem sistemu menadžmenta je Politika kvaliteta i bezbednosti informacija, kojim je definisana misija i vizija Sokoja, kao i strateško opredeljenje da se implementiraju sistem menadžmenta kvalitetom i sistem menadžmenta bezbednošću informacija.

 

 

 

 

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA 

 

Osnovna misija Sokoja je kolektivno ostvarivanje autorskog prava za preko 11.000 domaćih autora muzike, teksta i aranžmana i drugih nosilaca autorskog prava na muzičkim delima svih žanrova. Takođe, na osnovu više od 100 bilateralnih ugovora sa inostranim autorskim društvima, Sokoj kolektivno ostvaruje i prava za oko 4.000.000 inostranih autora i nosilaca prava na muzičkim delima.

 

 

Vizija Sokoja je da postane moderan, efikasan i transparentan servis za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, prepoznat po uslugama koje pruža kako u zemlji tako i međunarodno.

 

 

Kako bismo unapredili svoje poslovanje, a našim korisnicima omogućili kvalitetniju uslugu i pouzdanog partnera implementirali smo sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistem menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013. Integrisani sistem menadžmenta temelji se na načelima usredsređenosti i posvećenosti korisnicima, bezbednosti, poverljivosti, integritetu i dostupnosti kompletne informacione imovine Sokoja, orijentaciji na procese, sistemskog pristupa upravljanju, obezbeđenju kontinuiteta poslovanja i stalnog poboljšavanja.

 

 

Politika se primenjuje na sve poslovne procese povezane sa dokumentima i informacijama ili njihovom obradom u kojima se koriste informacione tehnologije u sledećim oblastima:

 

 

1.      utvrđivanje tarifa naknada i naplata autorske naknade od korisnika repertoara Sokoja u Republici Srbiji;

 

 

2.      evidentiranje korišćenog repertoara i raspodela tantijema domaćim i inostranim autorima i nosiocima prava;

 

 

3.     prijem, kontrola i distribucija tantijema od ino-društava koje su članovi Sokoja ostvarili u inostranstvu.

 

 

Zahtevi korisnika, uključujući i njihove lične podatke, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti informacija, i interpretiraju se i predstavljaju kao deo ugovornih obaveza i propisujućih dokumenata Sokoja. Najviše rukovodstvo Sokoja preventivno i redovno procenjuje i upravlja bezbednosnim rizicima nastalim u toku poslovanja Sokoja, a koji se odnose na informacione resurse. U toku upravljanja rizicima donose se svesne odluke o prihvatanju, ograničenju, smanjenju i prenošenju uticaja bezbednosnih rizika.

 

 

Da bismo ostvarili sve gorepomenuto:

 

 

·      Sa našim korisnicima gradimo korektne odnose, uvažavamo njihove zahteve i primedbe, kako bismo ispunili očekivanja i usavršavali svoje usluge;

 

 

·      Biramo pouzdane isporučioce, sa kojima izgrađujemo partnerske odnose i međusobno poverenje, uzimajući u obzir zahteve za bezbednost dokumenata i informacija, kao i interese naših korisnika kako bismo osigurali poverljivost, kontinuitet i kvalitet rada;

 

 

·      Određujemo ciljeve kvaliteta i bezbednosti informacija, a stepen njihovog ostvarenja proveravamo i procenjujemo preko procedura našeg sistema menadžmenta u određenim vremenskim intervalima;

 

 

·       Posvećeni smo zadovoljavanju zakonskih i ugovornih zahteva kojima je uređena oblast našeg poslovanja;

 

 

·      Redovno procenjujemo i upravljamo rizicima nastalim u toku procesa rada, a koji se odnose na imovinu, informacije i usluge. Ocenjene rizike nastojimo da dovedemo na prihvatljiv nivo čime stalno unapređujemo sistem menadžmenta bezbednošću informacija;

 

 

·       Stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom i sistem menadžmenta bezbednošću informacija;

 

 

·      Obučavamo svoje zaposlene kao i eksterne saradnike o zahtevima bezbednosti informacija i kvaliteta pružanja usluge.

 

 

U cilju očuvanja bezbednosti informacija, upravljanja incidentima, upravljanja kvalitetom i postupanja u skladu sa zahtevima standarda, direktor, zaposleni i eksterni saradnici su svesni svojih obaveza i odgovornosti koje su definisane u okviru njihovih opisa poslova ili ugovora i moraju obezbediti sve uslove za apsolutnu primenu ove Politike.

 

 

 

 

 

U Beogradu, 12. aprila 2018. godine

 

 

                                                                                                                                                                        Direktor

 

                                                                                                                                                          Aleksandar Kovačević


Tekst Politike kvaliteta i bezbednosti informacija u .pdf verziji možete preuzeti

ovde.

 

 

Početkom decembra 2018. godine, Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, uspešno je završio proces sertifikacije  sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistema menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013.

 

Validnost i obim sertifikata možete proveriti na sledećem

linku

.