Home / O nama

Međunarodna saradnja

Sokoj ima zaključenih 101 bilateralnih ugovora sa inostranim autorskim društvima o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta i to po osnovu prava javnog izvođenja i emitovanja muzičkih dela (59), kao i po osnovu prava mehaničke reprodukcije (42).
Na osnovu tih ugovora, Sokoj na teritoriji Srbije zastupa celokupan svetski muzički repertoar, odnosno preko 2.000.000 inostranih autora.

Sokoj je, od 1956. godine, član Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC) sa sedištem u Parizu - asocijacije koja okuplja 239 organizacija za zaštitu prava autora iz 121 zemalja. CISAC je osnovan  1926. godine u Parizu i predstavlja preko četiri  miliona stvaralaca muzičkih, dramskih, književnih, likovnih i audio-vizuelnih dela. Kao organizacija akreditovana je kod UNESCO-a, kod Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), kod Saveta Evrope i kod Evropske zajednice. Putem svojih administrativnih zvaničnika, organa i radnih tela (Generalnog sekretara, Generalne skupštine, Izvršnog biroa, profesionalnih grupa, tehničkih komiteta i zakonodavno-pravnog komiteta) CISAC čini da se glas autora čuje i da se njihovi interesi štite. CISAC aktivno podstiče vlade zemalja širom sveta na unapređenje zakonodavstva u oblasti zaštite intelektualne svojine i ulaže napore da korisnici autorskih dela bolje razumeju i poštuju prava autora.
U 2008. godini ukupna prikupljena autorska naknada CISAC-ovih članica društava na njihovim nacionalnim teritorijama iznosila je 7,035 bn evra. Sedište CISAC-a je u Parizu, regionalne kancelarije su u Čileu, Mađarskoj, Singapuru i Južnoj Africi.

Tokom proteklih decenija, Sokoj je imao  zapaženu ulogu u aktivnostima ove međunarodne asocijacije.

Od 1959.godine Sokoj je član i Međunarodnog biroa za zaštitu prava snimanja putem sredstava mehaničke reprodukcije (BIEM), čije sedište je takođe u Parizu. Svojom aktivnom ulogom i u ovoj specijalizovanoj međunarodnoj organizaciji, Sokoj doprinosi afirmaciji i ugledu naše zemlje u Evropi i svetu.