Home / O nama

Organi Sokoja

Organi Sokoja su: Skupština, Upravni odbor, Direktor, Nadzorni odbor i Savet autora.

Skupština i Upravni odbor su organi upravljanja i odlučivanja Sokoja.

U skladu sa odlukama organa upravljanja, Direktor vodi poslovanje Sokoja i rukovodi radom Stručne službe.

Nadzorni odbor je kontrolni organ, koji prati i kontroliše rad organizacije i nadzire rad svih organa Sokoja.

Savet autora je savetodavno telo Sokoja, sa kontrolnom i regulatornom funkcijom koja se odnosi na primenu Plana raspodele.