Home / O nama

Skupština Sokoja

Skupština, kao najviši organ upravljanja Sokoja, utvrđuje osnove poslovne politike i donosi Finansijski plan Sokoja. U njenoj nadležnosti je donošenje Statuta i Plana raspodele, odlučivanje o njihovim izmenama i dopunama, usvajanje izveštaja o poslovanju, kao i svi drugi poslovi koji su u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Sokoja.

Član Skupštine može biti autor koji ispunjava sledeće uslove:

  • najmanje 10 prijavljenih dela koja su objavljena ili izdata;
  • ugovor o zaštiti u neprekidnom trajanju u poslednjih 5 obračunskih godina;
  • nepostojanje sukoba interesa (iz člana 18. Statuta Sokoja).


Skupštinu čine:

  • 60 autora umetničke i džez muzike, prvorangiranih po prosečno ostvarenim tantijemama;
  • 180 autora iz drugih žanrova, prvorangiranih po prosečno ostvarenim tantijemama;
  • do 10 predstavnika domaćih izdavača muzičkih dela prvorangiranih po ostvarenim tantijemama, s tim da svaki izdavač može imati najviše jednog predstavnika.


Prosečnom ostvarenom tantijemom smatra se prosek za poslednjih 5 obračunskih godina.

Na Skupštinu, koja se održava najmanje jedanput godišnje, pozivaju se svi članovi po važećoj Listi članova Skupštine u trenutku njenog sazivanja.